هوبره
  • نام هوبره
  • نام انگلیسی Houbara Bustard
  • نام علمی Chlamydotisundulata
  • خانواده هوبره
  • ريخت شناسی طول بدن : 60 سانتيمتر، به طوركلی پر و بال قهوه ای شنی زير تنه خاكستری سفيد با دسته پرهای سياه و سفيد بلند كه از دو طرف گردن آويزان است و حالت دامن مانندی دارد.
  • رفتار شناسی هنگام قوز كردن هماهنگی كاملی با محل شنزار دوروبر خود پيدا می كند و پروازش سنگين و آهسته است. هنگام توليد مثل پرنده فنری است و در بقيه اوقات به صورت گروهای كوچک ديده می شود.