• خانه
تشی
تشی
2
2
گربه وحشی
گربه وحشی
کاخ اردشیر بابکان
کاخ اردشیر بابکان
بادام خاکستری
بادام خاکستری
کیکم ایرانی
کیکم ایرانی
استبرق
استبرق
پرخ
پرخ
دليجه معمولی
دليجه معمولی
غاز پيشانی سفيد بزرگ
غاز پيشانی سفيد بزرگ